Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van Dierenpension Ydermade

Dierenpension Ydermade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dierenpensionydermade.nl
Ydermade 1
9493TD De Punt
Tel: 050-4062444

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenpension Ydermade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@dierenpensionydermade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenpension Ydermade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Dierenpension Ydermade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenpension Ydermade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Dierenpension Ydermade) tussen zit.
Wij gebruiken het Dipo-systeem om klantgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) en huisdiergegevens te registreren (naam, soort, geslacht, inentingen, reserveringen, verblijven en facturen). Al deze gegevens bewaren we voor onbepaalde tijd om volgende reserveringen makkelijker te maken en om voor onszelf dingen terug te kunnen zoeken. Telefoonnummer en email gebruiken wij alleen om bij bijzonderheden contact op te kunnen nemen. Gevolgen voor klant blijven beperkt omdat wij deze gegevens niet gebruiken om algemene berichten te versturen. Ook delen wij deze gegevens met niemand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenpension Ydermade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zodat wij uw volgende reservering gemakkelijker kunnen verwerken. Op uw verzoek verwijderen wij deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenpension Ydermade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenpension Ydermade gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenpension Ydermade en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@dierenpensionydermade.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dierenpension Ydermade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenpension Ydermade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@dierenpensionydermade.nl